Pensje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie nadal liche

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Mimo kolejnych ustępstw Wspólnej Reprezentacji Związkowej postulaty dotyczące regulacji wynagrodzeń nie zostały nadal zrealizowane, a płace pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – od wielu lat – pozostają najniższe w porównaniu do bibliotek wojewódzkich w Polsce. Frustracja wśród pracowników rośnie za to proporcjonalnie do niskich zarobków. Świadczy o tym ich liczny udział w ostatnich akcjach protestacyjnych: na Rajskiej oraz podczas Tygodnia Bibliotek w Krakowie (2015 i 2016) .

Kolejne spotkanie mediacyjne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie dotyczące trwającego sporu zbiorowego i omówienia postulatów Wspólnej Reprezentacji Związkowej w stosunku do pracodawcy odbyło się 20 października 2016 r. Pierwotnymi postulatami Wspólnej Reprezentacji Związkowej były:

 1. podwyżka stawki miesięcznej wynagrodzenia zasadniczego każdego z pracowników WBP w Krakowie o 500 zł z wyrównaniem od 01.01.2015 r.;
 2. wypracowanie porozumienia w sprawie rozwiązania systemowego, które w perspektywie najbliższych trzech lat podniesie średnie wynagrodzenie pracowników WBP w Krakowie do średniej ogólnopolskiej w instytucjach kultury, podanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W trakcie poprzednich mediacji Wspólna Reprezentacja Związkowa poczyniła ustępstwa i postanowiła, że pierwszy punkt postulatów zostanie zmodyfikowany do stwierdzenia, iż wzrost wynagrodzenia od 1 stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. powinien być podniesiony o kwotę 500 zł, natomiast od 1 lipca 2015 r. o kwotę 150 zł. Ustępstwo niestety nie przyniosło oczekiwanego efektu.

Podczas mediacji 20 października 2016 r. Wspólna Reprezentacja Związkowa poczyniła kolejne ustępstwa oraz przeprowadziła następną modyfikację pierwszego punktu postulatów do stwierdzenia, że od 1 stycznia 2017 r. wzrost podwyżki stawki miesięcznego wynagrodzenia wyniesie 500 zł na etat. Liczono, że ta modyfikacja pomoże ułatwić realizację pierwszego punktu postulatów. Rozumiejąc roszczenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń, mając jednak ograniczenia budżetowe, pracodawca obiecał, że wystąpi do organizatora – samorządu województwa małopolskiego o zwiększenie dotacji o kwotę umożliwiającą zrealizowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników zgodnie z modyfikacją pierwszego punktu postulatów. Drugi punkt postulatów pozostaje bez zmian. W związku z trwającym sporem zbiorowym dalsze mediacje są konieczne.

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie nie kryją zniecierpliwienia. W końcu ile lat można  wytrwale pracować i nie być godnie wynagradzanym?

W skrócie:

Instytucje kultury nie generują dochodu na takim poziomie, by miało to większy wpływ na zarobki pracowników. Dochodowość nie jest jednak głównym celem ich działalności – podobnie jak wielu innych służb czy instytucji świadczących usługi publiczne. Zgodnie z art. 14 ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (ze zm.) usługi bibliotek, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego są ogólnie dostępne i bezpłatne. Nie powinno to jednak pracownikom związanym z kulturą odbierać prawa do rzetelnej oceny ich pracy oraz sprawiedliwego wynagradzania.

 • Płace pracowników merytorycznych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie są od wielu lat najniższe spośród bibliotek wojewódzkich w Polsce.
 • Bibliotekarze pracują w systemie zmianowym od godz. 7.30 do 19.30. Pracują 7 dni w tygodniu.
 • W 2015 r. opracowano 17 062 opisy bibliograficzne książek i innych dokumentów oraz 2722 dane dla publikacji cyfrowych. Odnotowano 499 083 odwiedzin w czytelniach i wypożyczalniach. 26 294 osoby gościły w bibliotece podczas zorganizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych.
 • Poziom wykształcenia pracowników działalności podstawowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wygląda następująco: stopień doktora lub doktora habilitowanego posiadają osoby pracujące na 3,25 etatu, wykształcenie wyższe mają osoby pracujące na 112 etatach, średnie na 22 etatach, a zawodowe na 3 etatach.
 • Dotychczasowe próby regulacji wynagrodzeń w dużej części wynikały ze wzrostu płacy minimalnej, w granicach której oscyluje pensja 20%  pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 20-09-2016

Reklamy

O lepsze płace w krakowskiej kulturze będą walczyć wspólnie

W lipcu 2017  r. pięć Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” krakowskich instytucji kultury podpisało porozumienie o wspólnych działaniach nad systemowym rozwiązaniem kwestii płacowych w instytucjach podległych miastu. Biblioteka Kraków, Centrum Kultury im. C. K. Norwida, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, Muzeum Historyczne m. Krakowa i Nowohuckie Centrum Kultury postanowiły podjąć wspólnie starania o poprawę wynagrodzeń w swoich instytucjach. Czytaj dalej

Dokumenty Kongresu Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu

20 marca 2017 r. w Warszawie Kongres Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” przygotował dokumenty w następujących sprawach:

 • zapewnienia właściwego finansowania mediów publicznych,
 • płac pracowników muzeów państwowych i samorządowych,
 • ratowania Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie,
 • prac nad ustawą „O zbiorach muzealnych i muzeach”,
 • poprawy funkcjonowania wyższego, publicznego szkolnictwa,
 • płac pracowników bibliotek publicznych,
 • nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • sposobu prezentacji danych o wynagrodzeniach,
 • ponadzakładowego układu zbiorowego dla instytucji artystycznych,
 • nadzoru w ramach polityki kulturalnej państwa.

Dokumenty Kongresu Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu NSZZ „Solidarność” | 3-2017

Spory zbiorowe w małopolskich instytucjach kultury

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez  Wojciecha Grzeszka – radnego  w województwa małopolskiego sprawie sporów zbiorowych prowadzonych przez Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” w kilku małopolskich instytucjach kultury: Muzeum Archeologicznym w Krakowie, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, Muzeum Tatrzańskim im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Leszek Zegzda – członek zarządu województwo małopolskiego informuje: Czytaj dalej

Lepsze płace w miejskich instytucjach kultury w Krakowie

W listopadzie 2016 r. przedstawiciele Dziadów Kultury spotkali się w sprawie wynagrodzeń z Andrzejem Kuligiem, zastępcą prezydenta m. Krakowa ds. kultury. Strona samorządowa poinformowała o planowanych regulacjach w wysokości 200 zł na etat + 40 zł tzw. uzusowienia dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Prezydent m. Krakowa.

W trakcie rozmów podniesiono również inne tematy, jak niezrozumiałe dla strony związkowej, znaczące rozwarstwienie w zarobkach w obrębie instytucji pomiędzy grupą administracji i kadry zarządzającej a pracownikami działalności podstawowej. Czy również niewytłumaczalne, zbyt duże zróżnicowanie wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi instytucjami działającymi w obszarze kultury (muzea, biblioteki czy domy kultury). Dyrektor Katarzyna Olesiak potwierdziła, że również Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu m. Krakowa obserwuje to zjawisko i w przyszłości zostaną podjęte próby niwelowania tych dysproporcji płacowych.

Pikieta 3. "Dziady Kultury" przed Muzeum Narodowym 15-05-2015

Pikieta 3. „Dziady Kultury” przed Muzeum Narodowym 15-05-2015

Biblioteki publiczne są instytucjami samorządowymi, finansowanymi przez odpowiednie samorządy terytorialne (gminne, powiatowe, wojewódzkie). Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do prowadzenia działalności kulturalnej i na tym polu mają wiele zadań do zrealizowania. Zgodnie z ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.) powinni m.in. zapewnić środki niezbędne do prowadzenia tejże działalności kulturalnej.

Pracownicy miejskich instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd miasta Krakowa są w nieco lepszej sytuacji niż ich koledzy pracujący w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa małopolskiego.

Regulacje pensji w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest samorząd m. Krakowa 2004-2015

Regulacje pensji w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest samorząd m. Krakowa w 2004-2015

Pierwsi mogli liczyć w ciągu ostatnich kilkunastu lat na niewielkie lecz w miarę regularne zwiększenia swoich pensji.  Tych drugich dotknęły skutki wieloletnich zaniedbań samorządu województwa małopolskiego w sferze wynagradzania pracowników kultury. W wyniku tych zaniedbań lekceważeni pracownicy zorganizowali akcje protestacyjne na Rajskiej oraz podczas Tygodnia Bibliotek w Krakowie (2015 i 2016) wyszli na ulicę, aby domagać się szacunku do swoich zawodów, godnych płac, adekwatnych do obowiązków i wypracowanych sukcesów.

Naprawienie tych wieloletnich zaniedbań wymaga jednak od samorządu województwa małopolskiego radykalniejszych działań, których niestety nie podejmuje. Dotychczasowe gesty, wymuszone wyborami w 2015 r. czy głośnymi medialnie akcjami protestacyjnymi nie są już dla zdesperowanych pracowników wystarczające. Samorządowcom małopolskim ciągle brakuje długofalowej strategii i chyba dobrej woli do poprawienie trudnej sytuacji finansowej pracowników małopolskiej kultury.

Dwa różne podejścia – samorządu miasta Krakowa oraz samorządu województwa małopolskiego – najlepiej odzwierciedlają odpowiedzi ich włodarzy na prośby Dziadów Kultury.  Przykładem są poniższe pisma.

Pismo Urzędu Miasta Krakowa / 6-2016

Pismo Członka Zarządu Województwa Małopolskiego / 6-2016

NiezaRadni dla kultury

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie / 20-09-2016Podczas rozmów przedstawicieli Dziadów Kultury z Jackiem  Krupą – Marszałkiem Województwa Małopolskiego, które odbyły się 19 września, oficjalnie przyznano, że  w tym roku nie będzie pieniędzy na wyrównanie wieloletnich zaległości w wynagrodzeniach w protestujących instytucjach.

Rozgoryczenie  Dziadów Kultury jest duże – aby  przypomnieć o swych kiepskich zarobkach i dać wyraz niezadowoleniu z braku postępów w ich sprawie, pracownicy biblioteki i przedstawiciele muzeów pozostających w sporze zbiorowym zorganizowali szpaler milczenia. Wzdłuż szpaleru musiała przejść Komisja Kultury Sejmiku Wojewódzkiego, która zebrała się na obrady we wtorek 20 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie / 20-09-2016Członkowie Komisji wraz z przewodniczącym – Jerzym Fedorowiczem zostali powitani w budynku milczącym szeregiem osób z transparentami i hasłami przypominającymi o niskich pensjach bibliotekarzy i muzealników (Bibliotekarz nie mól, książek nie je; Kraków – miasto literatury, bibliotekarz – Dziad Kultury; Witamy tylko solą, bo na chleb nas nie stać). Obejrzeli plansze trzymane przez protestujących z reprodukcjami fotografii przedstawiające dziadów proszalnych i biedotę, pochodzące ze zbiorów małopolskich muzeów, a symbolizujące obecne ubóstwo pracowników kultury.

Członkowie komisji otrzymali również specjalnie dla nich przygotowane ordery wykonane z pasków z pensją bibliotekarzy oraz okolicznościowe dyplomy dla „NiezaRadnych w kulturze”  w uznaniu ich licznych zasług w optymalizacji kosztów funkcjonowania instytucji kultury w Województwie Małopolskim, w tym skutecznego zamrożenia płac pracowników. Ordery i dyplomy wręczali przedstawiciele Dziadów Kultury – Andrzej Rybicki, przewodniczący Rady Sekcji Pracowników Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ Solidarność Region Małopolska, Jacek Szczęsnowicz, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Bibliotek Publicznych Region Małopolska oraz Grzegorz Graff, przedstawiciel muzeów.Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie / 20-09-2016

Leszek Zegzda – członek Zarządu Województwa Małopolskiego poinformował, że nie ma środków na od lat oczekiwaną regulację wynagrodzeń ponieważ obecnie planowane jest utworzenie  Centrum Muzyki w Krakowie. Grzegorz Graff z Muzeum Etnograficznego w Krakowie zauważył – w tej chwili potrzebne są inwestycje w ludzi, a nie w kolejne gmachy.

Dziady Kultury ponownie przypomniały, że sytuacja finansowa w instytucjach pozostających w sporze zbiorowym jest zła już od wielu lat (np. pensja bibliotekarza z 18-letnim stażem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej wynosi dziś 1783 zł netto, zarobki wielu pracowników oscylują wokół płacy minimalnej, czyli ok. 1360 zł).

Liczna  obecność pracowników biblioteki i muzeów podczas wtorkowego happeningu świadczy o ich ogromnej determinacji. Bibliotekarze i muzealnicy nie są grupą zawodową, która jest skłonna do protestów. Teraz jednak mówią – ile można czekać na poprawę sytuacji? Jestem tu, bo uważam, że każdy powinien być godnie wynagradzany za swoją pracę – czy to dyrektor biblioteki, bibliotekarz czy wreszcie pani sprzątająca. Biblioteka wszystkich tych osób tak samo potrzebuje i bez żadnej z nich nie będzie mogła efektywnie funkcjonować. Najszybciej czytelnicy odczują jednak brak bibliotekarza i nieporządek w budynku – zauważyła jedna z protestujących.

Mamy nadzieję, że nasz happening przemówi do wyobraźni uczestników komisji  i osób zarządzających małopolską kulturą – komentował Jacek Szczęsnowicz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie / 20-09-2016

Galeria zdjęć
Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie / 20-09-2016

Wybrane relacje medialne
„Dziady kultury” – milczący protest
w: Kronika TVP Kraków, 20/09/2016

Tematy dnia: 20 IX 2016, Paweł Nowakowski rozmowa z przedstawicielami Dziadów Kultury w: Kronika TVP Kraków, 20/09/2016

Milczeniem wyrazili swą gorycz, Urszula Wolak w: Dziennik Polski, 21/09/2016

Dyplomy dla niezaRadnych w Kulturze

Dziady Kultury dyplomW związku z obradami Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego, które odbędą się we wtorek 20 września o godz. 13.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, Dziady Kultury organizują szpaler milczenia.

Przygotowane zostały dyplomy oraz ordery z pasków z wypłatami bibliotekarzy dla niezaRadnych w Kulturze.

Wczorajsze rozmowy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego przyniosły duże rozczarowanie. Dziady Kultury uzyskały informacje, że w tym roku nie będzie pieniędzy na wyrównanie wieloletnich zaległości w wynagrodzeniach.

Wybrane relacje medialne z wczorajszego spotkania:Dziady Kultury ordery

Dziady nie tracą nadziei, Urszula Wolak w: Dziennik Polski, 20/09/2016

„Dziady kultury” – rozmowy trwają, porozumienia nie ma w: Kronika TVP Kraków, 19/09/2016

 

Galeria zdjęć
 Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie / 20-09-2016

Galeria zdjęć: Szpaler milczenia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie / 20-09-2016